สถานีโทรมาตร - STN04 คลองตะโหมด (ท่าเชียด)
ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน 2562, 08:30 น.
รหัส STN04
ชื่อสถานี คลองตะโหมด (ท่าเชียด)
ที่ตั้ง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
พิกัด UTM N 811311, E 622457
อุปกรณ์ตรวจวัด Rain, Waterlevel , Staff Gauge, CCTV
ระบบไฟฟ้า Solar Cell
การสื่อสาร Fiber Optic / Cellular
หมายเหตุ -
PHP/MySQL & Google Maps Example
ตำแหน่งจุดติดตั้ง
ข้อมูล ฝนวันนี้
graph loading...
ฝนวันนี้ 0.00 มม.
ฝนรายชั่วโมง 0.00 มม.
ฝนสะสม 24 ชม. 0.00 มม.

เฝ้าระวัง 81.90 มม.
วิกฤต 91.00 มม.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 20/06/62, 08:30 น.

ข้อมูล ระดับน้ำ
ระดับน้ำ 21.76 ม.รทก.

ตลิ่งซ้าย 27.94 ม.รทก.
ตลิ่งขวา 27.98 ม.รทก.
ท้องน้ำ 20.52 ม.รทก.

วิกฤตน้ำท่วม 26.52 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำท่วม 26.02 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง 22.50 ม.รทก.
วิกฤตน้ำแล้ง 21.00 ม.รทก.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 20/06/62, 08:30 น.