ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | ระบบโทรมาตร

Loading...
สถานการณ์น้ำ
ลำดับ สถานีโทรมาตร วัน,เวลา(น) ฝน24ชม.
(มม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
สถานะ
สถานี
น้ำฝน ระดับน้ำ สถานการณ์
น้ำ
1 STN01 คลองอู่ตะเภาตอนบน22/08/61, 04:0015.5012.27ปกติ
เฝ้าระวังน้ำแล้ง
2 STN02 คลองอู่ตะเภาตอนล่าง
(สะพานหาดใหญ่ใน)
22/08/61, 04:002.000.38ปกติ
เฝ้าระวังน้ำแล้ง
3 STN03 คลองรัตภูมิ11/07/61, 11:150.0013.99ขัดข้องเกิน 3 วัน
4 STN04 คลองตะโหมด (ท่าเชียด)22/08/61, 04:001.5021.91ปกติ
เฝ้าระวังน้ำแล้ง
5 STN05 คลองนาท่อม22/08/61, 04:000.0020.20ปกติ
ปกติ
6 STN06 คลองท่าแนะ22/08/61, 04:000.0033.78ปกติ
ปกติ
7 STN07 ปากทะเลสาบสงขลา22/08/61, 03:450.00-0.07ปกติ
ปกติ
8 STN08 ปากรอ22/08/61, 04:150.00-0.18ปกติ
ปกติ
9 STN09 ลำปำ22/08/61, 04:001.00-0.86ปกติ
ปกติ
10 STN10 บางแก้ว22/08/61, 04:150.00-0.19ปกติ
ปกติ
11 STN11 เขาพระ22/08/61, 04:150.00-ปกติ

เกณฑ์การเตือนภัย

ปริมาณฝน สถานการณ์ ระดับน้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
วิกฤต
ขัดข้องไม่เกิน 3 ชม.
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
TeleSongKhla

ข้อมูลภูมิศาสตร์


    เหตุการณ์

    • ประตูเปิด