กล้อง CCTV
 • STN02 คลองอู่ตะเภาตอนล่าง
  (สะพานหาดใหญ่ใน)
  ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  วันที่ 20 มิถุนายน 2562, 08:45 น.
  ระดับน้ำ 0.02 ม.รทก
 • STN04 คลองตะโหมด (ท่าเชียด) ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
  วันที่ 20 มิถุนายน 2562, 08:45 น.
  ระดับน้ำ 21.75 ม.รทก
 • STN05 คลองนาท่อม ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2562, 06:15 น.
  ระดับน้ำ 20.72 ม.รทก
 • STN09 ลำปำ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
  วันที่ 20 มิถุนายน 2562, 08:45 น.
  ระดับน้ำ -0.83 ม.รทก