ข้อมูลโครงการ


ที่มาของโครงการ

ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยระบบฯ จะตรวจวัดข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา คือ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ และคุณภาพน้ำที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำแบบอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนด (Time Mode System) และ/หรือ ตามสถานะที่กำหนด (Event Mode System) พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ (Real Time Data Collection) ทันที เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงที

สำหรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (ระบบโทรมาตร) จำนวน 11 สถานีสนาม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งระบบฯ ผ่านการใช้งานอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ทำให้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด เริ่มหมดอายุใช้งาน ดังนั้น เพื่อให้ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติของแม่น้ำทะเลสาบสงขลา ทั้ง 11 สถานีสนาม ตลอดจนสถานีหลัก สามารถตรวจวัด รับส่ง และวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ คุณภาพน้ำ เพื่อคาดการณ์พยากรณ์สถานการณ์น้ำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว กรมทรัพยากรน้ำ จึงมีความประสงค์ว่าจ้างดำเนินงานซ่อมปรับปรุงระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

โดยการซ่อมปรับปรุงระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จะดำเนินงานใน 2 องค์ประกอบหลักของระบบ ดังนี้

  • 1) สถานีหลัก เป็นส่วนที่ติดตั้ง Hardware และ Software ของระบบควบคุมทางไกล (Scada) ระบบฐานข้อมูล ระบบ Website และส่วนประกอบอื่นๆ
  • 2) สถานีสนาม จำนวน 11 สถานี เป็นส่วนที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด อุปกรณ์ส่งข้อมูล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์

กรมทรัพยากรน้ำ มีแผนดำเนินงานซ่อมปรับปรุงระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อให้ระบบโทรมาตรทะเลสาบสงขลา มีความพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินโครงการ ดังนี้

  • 2.1 เพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดในสถานีสนาม ตลอดจนปรับแต่งพร้อมสอบเทียบอุปกรณ์ให้สามารถตรวจวัดข้อมูลได้ถูกต้อง สมบูรณ์ และได้มาตรฐานของการใช้งาน
  • 2.2 เพื่อซ่อมปรับปรุงระบบรับส่งข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และระบบ website ให้ทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 2.3 เพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบ hardware และ software ในเครื่อง server ของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  • 2.4 เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาระบบโทรมาตรฯ


รายชื่อสถานีโทรมาตร

รหัส ชื่อสถานี ที่ตั้ง พิกัดตำแหน่งที่ตั้ง อุปกรณ์ที่ติดตั้ง
ตะวันออก เหนือ ฝน ระดับน้ำ ท้ายน้ำ กล้อง โซล่าเซลล์
STN01 คลองอู่ตะเภาตอนบน ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 751503 659374 -
STN02 คลองอู่ตะเภาตอนล่าง
(สะพานหาดใหญ่ใน)
ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 774228 660818 -
STN03 คลองรัตภูมิ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 789445 643798 -
STN04 คลองตะโหมด (ท่าเชียด) ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 811311 622457 -
STN05 คลองนาท่อม ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 835682 608929 -
STN06 คลองท่าแนะ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 856047 598589 -
STN07 ปากทะเลสาบสงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 796739 674129 -
STN08 ปากรอ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 803028 657315 -
STN09 ลำปำ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 842763 626487 -
STN10 บางแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 825463 635060 -
STN11 เขาพระ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 779632 628840 - - -