ข้อมูลรายสถานี

สถานี ระดับน้ำ น้ำฝน EC pH DO Temp
:: สถานีสงขลา ::
1. คลองอู่ตะเภาตอนบน
 12.50  -  -  -  -  -
2. คลองอู่ตะเภาตอนล่าง
(สะพานหาดใหญ่ใน)
 101.59  -  -  -  -  -
3. คลองรัตภูมิ
 13.38  -  -  -  -  -
4. คลองตะโหมด (ท่าเชียด)
 22.75  -  -  -  -  -
5. คลองนาท่อม
 19.81  -  -  -  -  -
6. คลองท่าแนะ
 33.65  -  -  -  -  -
7. ปากทะเลสาบสงขลา
 -0.42  -
8. ปากรอ
 -0.07  -
 -
9. ลำปำ
 -0.88  -
10. บางแก้ว
 2.17  -  -  -  -  -
11. เขาพระ
 -  -  -  -  -  -
12. บ้านทุ่งยูง
 -  -  -  -  -  -
13. บ้านห้วยครก
 -  0.00  -  -  -  24.60
14. บ้านนาวง
 -  0.00  -  -  -  26.00
15. บ้านนอก
 -  -  -  -  -  -
16. บ้านโคกไทร
 -  2.50  -  -  -  25.90
17. บ้านเขาจันทร์
 -  5.00  -  -  -  22.70
18. บ้านคลองกรอย
 -  7.00  -  -  -  26.70
19. บ้านคลองกั่ว
 -  45.50  -  -  -  25.30
20. บ้านโคกทัง
 -  5.00  -  -  -  26.40
21. บ้านคลองต่อ
 -  6.00  -  -  -  25.80
22. บ้านวังพา
 -  18.50  -  -  -  25.10
23. บ้านบาโรย
 -  3.00  -  -  -  26.60
24. บ้านต้นปริง
 -  0.00  -  -  -  26.00
25. บ้านพรุเตาะนอก
 -  1.50  -  -  -  28.50
26. บ้านชายควน
 -  8.00  -  -  -  24.60

สถานะของสถานี

สถานีอุตุนิยมวิทยา : ปกติ
สถานีอุตุนิยมวิทยา : เฝ้าระวัง
สถานีอุตุนิยมวิทยา : วิกฤติ สถานีอุตุนิยมวิทยา : ขัดข้อง
 
สถานีอุทกวิทยา : ปกติ
สถานีอุทกวิทยา : เฝ้าระวัง
สถานีอุทกวิทยา : วิกฤติ สถานีอุทกวิทยา : ขัดข้อง
 
สถานีอุทกวิทยา-คุณภาพน้ำ : ปกติ
สถานีอุทกวิทยา-คุณภาพน้ำ : เฝ้าระวัง
สถานีอุทกวิทยา-คุณภาพน้ำ : วิกฤติ สถานีอุทกวิทยา-คุณภาพน้ำ : ขัดข้อง
 
สถานีอุตุนิยมวิทยา สถานีอุทกวิทยา - อุตุนิยมวิทยา
ขอบเขตโครงการ
ขอบเขตลุ่มน้ำสาขา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26